کلیپ تصویری | وظیفه مهم مادران برای تربیت فرزند

06:12 دقیقه | کیفیت (پایین(7 مگابایت) | متوسط(13 مگابایت) | بالا(89 مگابایت))

کلیپ تصویری | قیام علیه استاندارد

06:02 دقیقه | کیفیت (پایین(7 مگابایت) | متوسط(15 مگابایت) | بالا(52 مگابایت) | صوت )

کلیپ تصویری | موج سواری بر رنج

06:02 دقیقه | کیفیت (پایین(10 مگابایت) | متوسط(47 مگابایت) | بالا(168 مگابایت) | صوت )