برای دریافت کلیک کنید

بنا نبود که آفت به باغ ما بزند  /  پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزند..