فیلم روایت حسن عباسی از خیانتی که باعث کاهش ارزش پول ملی شد

 فیلم روایت حسن عباسی از خیانتی که باعث کاهش ارزش پول ملی شد....