سخنان حاج احمد پناهیان پیرامون خاصیت و ویژگی های استکبار

سخنان حاج احمد پناهیان پیرامون خاصیت و ویژگی های استکبار  دریافت

حسن شدی که غریبی همیشه ناب بماند / رد دو دست ابالفضل روی آب بماند

حسن شدی که سوال غریب کیست درعالم / میان کوچه وگودال بی جواب بماند